Adatkezelési tájékoztató

Táplálkozás PregTorna Támogatás

A Pregprogram Kft. elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelmét illetően, valamint kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezen felül tiszteletben tartja partnerei, ügyfelei személyhez fűződő jogait. A Pregprogram Kft. az általa rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy előfizetői, partnerei, ügyfelei, weboldala látogatói számára részletes tájékoztatást nyújtson az adataik kezelésével kapcsolatos minden lényeges tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, az Európai Unió 679/2016 számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) rendelkezéseivel összhangban.

A Pregprogram Kft.  (továbbiakban: „Adatkezelő”, "Társaság", vagy „Szolgáltató”) adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan felmerülő információk, a szabályzat mindenkor érvényes verziója folyamatosan elérhető a www.pregprogram.com/adatkezelesi-tajekoztato címen. Az Érintett elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Pregprogram Kft.
Székhely: 2890 Tata, Piactér 4.
Levélcím: 2890 Tata, Piactér 4. 
Cégjegyzékszám: 01 09 299964
Adószám: 25983201-2-42
Weblap: www.pregprogram.com
Képviselő: Dr. Bakos Marcell
Telefon: +36-70/3977145
E-mail: info@pregprogram.com 


1. Az Érintettek köre, a Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya

A Tájékoztató hatálya kiterjed mindenkire, akinek személyes adatait üzleti célból, vagy a jelen Tájékoztatóban meghatározott egyéb célokból kezeli a Szolgáltató. Az Érintett a személyes adatai Szolgáltatóhoz történő továbbításával egyben elfogadja a jelen Tájékoztató rendelkezéseit és hozzájárul adatainak a Tájékoztatóval összhangban történő kezeléséhez. 

A jelen Tájékoztató személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, mint Adatkezelőre, vagy Adatfeldolgozóra, illetve azon személyekre, akik adatait e Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, és azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti (a továbbiakban: „Érintett” vagy „Felhasználó”, "Előfizető").

A Szolgáltató azon természetes személyeknek az adatait kezeli, akik elektronikus úton, az info@pregprogram.com e-mail címre küldött adataikkal, a Szolgáltató által üzemeltetett közösségi oldalakon keresztül, telefonon, vagy személyesen ügyfélkapcsolat kialakítása, a Szolgáltatás igénybevétele céljából, esetleg egyéb célból jelentkeztek, a Szolgáltató szolgáltatásait (elsősorban a Pregprogram fogantatást segítő alkalmazást- a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe veszik, vagy megigényelték, esetleg más okból vagy célból jelentkeztek a Szolgáltató elérhetőségein. A Szolgáltató adatkezelőként jár el természetes személy Ügyfelei, Partnerei, valamint nem természetes személy Ügyfeleinek, vagy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói ezen személyek által rendelkezésre bocsátott adatait illetően.

Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed a Szolgáltató valamennyi személyes adatokat tartalmazó elektronikusan és/vagy papíralapon történő adatkezelésre.

A jelen Tájékoztató 2019. március 31. napjától hatályos további rendelkezésig vagy visszavonásig. A Társaság jogosult a jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására.


2. Értelmező rendelkezések

A jelen Szabályzat értelmezésében az alábbiakban nevesített egyes definíciók az alábbi jelentésekkel bírnak:

„személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő": a Társaság továbbá az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„különleges adat": A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

„egészségügyi adat": egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

„adattovábbítás": a személyes adat meghatározott címzett számára történő hozzáférhetővé tétele;

„adatvédelmi incidens": Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatok kezelésére vonatkozó biztonság olyan sérülése, amely a továbbított vagy tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy ahhoz kapcsolódó jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A GDPR által meghatározott egyéb fogalmakat a hivatkozott jogszabály 4. cikke tartalmazza


3. Az adatkezelések alapelvei, jogalapja, az alkalmazott adatbiztonság, a személyes adatok tárolása, információbiztonság

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek. A Társaság az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. A Társaság megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés általános céljai

Az adatkezelések általános céljai a következők:

a.) A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan a Szolgáltatást igénybe vevők, illetve jogi személy Ügyfelek esetében azok által rendelkezésre bocsátott természetes személyek személyes adatait szerződések előkészítése, megkötése és teljesítése, valamint jogi kötelezettség teljesítése, szolgáltatásnyújtás és ügyfélkapcsolat fenntartása;

b.) Az Érintett és a Társaság jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése;

c.) az Érintett adatainak kezelése a szerződéses viszonyból fakadó jogosultságok biztosításával és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban (ideértve a Szolgáltatás igénybevételét és azzal összefüggő kötelezettségek teljesítését is), valamint az Ügyfelek kapcsolattartóinak adatai kezelését is,

d.) a Szolgáltatás nyújtásából származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a Szolgáltatás nyújtásából fakadó igények érvényesítése;

e.) az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén a Társaság által történő, közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú megkeresés;

f.) a Szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a szokások felmérése.

Az adatkezelések jogalapja

a.) Az adatkezelések jogalapja elsősorban az Érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján, általános célja pedig a Szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás. A Társaság ezen kívül a Szolgáltatás teljesítése érdekében, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve a Felek jogi érdekének érvényesítése céljából kezeli az adatokat

b.) Az Érintett részéről történő önkéntes adatszolgáltatás esetén a Társaság a személyes adatot az Érintett beleegyezésével kezeli. Az Érintett részéről önkéntes hozzájáruláson értendő az a magatartás is, amellyel az Érintett a www.pregprogram.com weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás, ideértve a jelen Tájékoztató is, automatikusan vonatkozik.

c.) Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, azonban az GDPR alapján, ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, a Társaság a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Társaság tájékoztatja az Érintettet, amennyiben személyes adatainak kezelésére ilyen jogalapból kerül sor. A jogszabály által elrendelt esetekben az adatkezelés kötelező.

d.) Azon Érintettek személyes adatai esetében, ahol az Érintett és az Érintettre vonatkozó személyes adatot szolgáltató személye nem azonos, az adatot rendelkezésre bocsátó személy felelős azért, hogy az általa rendelkezésre bocsátott adatok tekintetében rendelkezik az Érintettől megfelelő felhatalmazással és ezen személy kötelessége tájékoztatni az Érintettet a jelen tájékoztatóban foglalt rendelkezésekről.

e.) A Társaság által elektronikus úton, távollevők részére nyújtott olyan szolgáltatások esetében, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője, mint Érintett egyedileg fér hozzá, a Társaság a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötése, a Szerződés létrejöttének bizonyítása, a Szolgáltatásból származó díjak számlázása, illetve az azzal kapcsolatos esetleges követelések érvényesítése céljából kezeli az Érintett, mint a Szolgáltatást igénybe vevő adatait.

f.) A Társaság felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy bizonyos esetekben az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye az, hogy a Szolgáltatás időtartama alatt fokozott nehézségekbe ütközhet az üzleti kapcsolattartás, vagy maga a Szolgáltatás teljesítése, illetve az egyes adatkezelési tevékenység során megadandó adatok Ügyfél/Érintett általi megadása a Társaság által nyújtott Szolgáltatások igénybevételének feltétele lehet.

Egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik az Érintett igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei a Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevételének.

Az Adatkezelés terjedelme, korlátai és alapvető elvei

Az Érintettek személyes adatait a Társaság csak a fent meghatározott célokhoz szükséges mértékben és időtartamig kezeli. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

A Társaság minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok pontosságának, teljességének és naprakészségének biztosítása érdekében. Tekintettel azonban arra, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért az Érintettek felelnek, az Érintettek kötelesek az adataik megváltozása esetén a változástól számított mihamarabbi időn belül, de legkésőbb 3 munkanapon belül bejelenteni az új adatokat a Társaság részére a jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken.

Az adatok forrása

A Társaság az Érintettek adatait vagy közvetlenül az Érintettektől kapja meg, vagy az Ügyfeleitől, akik a közreműködőik, munkavállalóik, üzleti partnereik mint Érintettek adatait bocsátják a Társaság rendelkezésére.

Az adatkezelések időtartama

Az adatkezelések időtartama az alábbi azzal, hogy az egyes adatkezelési célok ettől eltérően is megállapíthatják az adatkezelések időtartamát és így az egyes adatkezelési céloknál részletezett adatkezelési időtartamok irányadóak elsődlegesen.

Főszabály szerint az adatkezelés időtartama (i) az adott adatkezelési cél megvalósulásáig és a személyes adat törléséig, (ii) az Érintett adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig és ebből fakadóan az Érintett személyes adatainak törléséig, (iii) az eljáró bíróság/hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, (iv) a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Társaság adatkezelését megalapozó jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, mely a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján 5 év.

A jogszabályokon alapuló kötelező adatkezelések esetén a vonatkozó jogszabály, vagy rendelet határozza meg az adatkezelés időtartamát. A kiállított számlák tekintetében az Adózás rendjéről szóló törvény és az Számvitelről szóló törvény előírásai alapján 8 évig megőrzési kötelezettség áll fenn.

Panaszkezelés esetében fogyasztónak minősülő Érintettek vonatkozásában a kötelező adatkezelés időtartama a panasz megtétele és kivizsgálása céljából a panasz megtételéhez szükséges, jogszabályokban részletezett adatok vonatkozásában a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján 5 év. A panaszkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása és a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

A jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat – az egyes adatkezelési célokra vonatkozó pontokban foglalt kivételekkel - a Társaság a jelen Tájékoztatóban meghatározott főszabály szerinti ideig őrzi, majd törli, vagy az Érintett kérésére, illetve az Érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedély visszavonásának esetében törli azokat.


4. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK ISMERTETÉSE

A felhasználó/látogató személyes adatait a Pregprogram KFT. részére:

  • felhasználó/látogató
  • a felhasználó/látogató képviseletében (részünkre is igazoltan) az adatszolgáltatásra is kiterjedő meghatalmazással rendelkező személy szolgáltatja. 

Adatait egyrészt akkor gyűjtjük, amikor Ön azokat megadja részünkre. Ezek pl. olyan adatok, amelyeket regisztrációkor vagy az előfizetéskor adott meg.

Az egyéb adatokat az információtechnológiai rendszereink automatikusan gyűjtik, amikor meglátogatja honlapunkat. Ezek főként technikai jellegű adatok (pl. IP cím, oldal megnyitásának időpontja). Az adatok gyűjtése a honlapunkra belépéskor automatikus. 

Amennyiben a Megrendelés vagy egyéb személyes adat valamely okból (különösen- de nem kizárólagosan- a fiókjai biztonsági problémai, vagy a más adatkezelők által nyújtott védelem hiányossága vagy hibája miatt) nem Öntől érkezett, a Pregprogram KFT. ennek észlelése esetén, illetőleg, ha Ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül a Pregprogram KFT. részére átadott valamennyi személyes adatot, kivéve, ha az adatok kezelése az Ön, a Pregprogram KFT. vagy más személy jogos érdekéből, jogszabályi kötelezettség okán, vagy az Ön vagy más személy létfontosságú érdekekéből szükséges.

A Pregprogram KFT. az alábbiak alapján (cél, jogalap) gyűjti az adatait:

AdatkörAdat/személyes adatCélJogalap
A weboldalon a regisztrált felhasználók adatai
■ név (vezeték és keresztnév)
■ becenév/nickname
■ e-mail cím
■ telefonszám
■ számlázási adatok
■ szállítási adatok
Regisztrációhoz szükséges adatokHozzájárulás
A weboldalon a regisztrált felhasználók profiljaiban megadható további adatok

■ név (vezeték és keresztnév)
■ becenév/nickname
■ e-mail cím
■ telefonszám
■ számlázási adatok
■ szállítási adatok

■ életkor
■ nem
■ súly
■ magasság
■ foto

Regisztrált felhasználók programban való részvételét lehetővé tévő adatokHozzájárulás
A weboldalon a regisztrált felhasználók vásárlási adatai■ név (vezeték és keresztnév)
■ e-mail cím
■ telefonszám
■ fizetési adatok
■ szállítási adatok
Megrendelés teljesítéséhez, számlázáshoz, kapcsolattartáshoz, szállításhoz, esetleges panaszkezeléshez szükséges adatokSzerződés teljesítése
A weboldalon kötelezően megadandó egészségügyi, életmód, táplálkozási adatok■ fizikummal kapcsolatos adatok
■ életmóddal, aktivitással kapcsolatos adatok
■ étrendkiegészítők és gyógyszerek fogyasztásával kapcsolatos adatok
■ étkezési szokások
■ étvágy és változásai
■ egészséggel, fogantatással kapcsolatos adatok
■ szorongással, stresszel kapcsolatos adatok
■ káros szenvedélyekkel kapcsolatos adatok
Megrendelés teljesítéséhez, a fogantatásra felkészítő program beállításához szükséges adatok.Szerződés teljesítése
Értesítések küldése■ e-mail címA regisztráció visszaigazolása
Megrendelés visszaigazolása
Hozzájárulás
Szerződés teljesítése
Egyéb értesítések adatai (pl. teendők, feladatok, javaslatok, pontbeváltó helyek, stb.)■ név
■ telefonszám
■ e-mail cím
Informálás, értesítés, tájékoztatás (kapcsolattartás) Szerződés teljesítése
Reklamáció (reklamációs jegyzőkönyv adatai)■ név
■ cím
■ telefonszám
■ reklamációra vonatkozó adatok
Vállalkozó és az érintett közötti szavatossági vagy jótállási igények teljesítéseJogszabályi kötelezettség
Fizetési szolgáltatások biztosításával kapcsolatos adatok■ Banki adatok
□ a kifizetés azonosító száma,
□ a tranzakció összege,dátuma és ideje
□ a bankkártya és a tranzakció adatait a Bank ellenőrzi
■ Barion fizetés
□ számlázási név,
□ számlázási cím,
□ e-mail cím
Szerződési és jogszabályi kötelezettségSzerződés teljesítése
Jogszabályi kötelezettség (utalásos számla kiállítása)
Számlázási adatok■ Név
■ Cím
■ Adószám
■ Szolgáltatás adatai
Szerződési és jogszabályi kötelezettség Szerződés teljesítése
Jogszabályi kötelezettség (utalásos számla kiállítása)

Weboldal működtetéshez kapcsolódó adatok■ IP cím
(Internet Protocol-cím) egy egyedi hálózati azonosító, amelyet az internetprotokoll segítségével kommunikáló számítógépek egymás azonosítására használnak.
A Pregprogram KFT. weblapjának tűzfalvédelmeJogos érdek 
Weboldal működtetéshez kapcsolódó adatok■ Cookie (süti) adatokA Pregprogram KFT. weblapjainak működtetéseJogos érdek 
Online marketing tevékenység körében tudomására jutott adatok(Google analitika, Search control analitika, AdWords, Adwords remarketing, Facebook hirdetések, Facebook remarketing Twitter megosztás, G+ megosztás, Pinterest megosztás)A Pregprogram KFT.  a közösségi médiákban jelen van, tevékenységét így követni, kedvelni lehet, meg lehet ismerni.

Jogos érdek 
Hozzájárulás


5. A HOZZÁFÉRÉSRE JOGOSULTAK SZEMÉLYE

Az adatokhoz elsődlegesen csak a Társaság azon munkavállalói jogosultak hozzáférni, akiknek ez munkakörük ellátáshoz szükséges. A Társaságnál a személyes adatokhoz hozzáférő személyeket az Érintettek személyes adatainak tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, azaz a munkaköri kötelezettségük teljesítése során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott személyes adatokat, egyéb információkat kötelesek bizalmasan kezelni, és harmadik személyek részére nem hozzáférhetővé tenni.


6. A TÁRSASÁG ÁLTAL IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

A Társaság a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok elérése és feladatainak ellátása érdekében, valamint a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, harmadik személyek szolgáltatásait veszi igénybe, amely szolgáltatások magukban foglalhatják az Érintettek személyes adatainak kezelését is. Ezen harmadik személyek („Adatfeldolgozó”) az adatkezelést a Társaság utasításainak megfelelően, a hatályos jogszabályok előírásaival összhangban végzi. Adatfeldolgozás céljára kizárólag az adott cél megvalósításához szükséges személyes adatok kerülnek továbbításra az egyes Adatfeldolgozók részére.

A Társaság részére Érintetti adatok feldolgozását végző Adatfeldolgozók a jelen Szabályzat 1. számú mellékletében kerülnek felsorolásra.


7. ADATBIZTONSÁG

A Társaság gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek. A Társaság az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. A Társaság megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Társaság az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről. A Társaság az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az Érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.


8. ADATVÉDELMI INCIDENS

A Társaság mindent megtesz az adatvédelmi incidensek elkerülésére, amennyiben azonban az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

A Társaság az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, feltünteti azok ismert hatását, és a megtett intézkedéseket.


9. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ ADATKEZELÉS

A személyes adatok tárolása főszabály szerint elektronikusan történik. A Társaság adatokat tartalmazó számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a székhelyén (1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.), valamint a honlapot kiszolgáló webtárhely a RACKFOREST Informatikai Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a., Cégjegyzék száma: 01-09-914549 ) által üzemeltetett szerveren találhatóak meg.


10. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLAT

A Társaság felhívja az Érintettek figyelmét, hogy panasz vagy észrevétel esetén mindenekelőtt célszerű a Társasághoz, mint Adatkezelőhöz fordulás lehetőségét igénybe vennie az Érintettnek az alábbi elérhetőségek valamelyikén e-mail: info@pregprogram.com , vagy postai úton a következő címre: 2890 Tata, Piactér 4.

Az Érintettet megillető jogok felsorolása:

a) Tájékoztatás és hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz, az adatkezelés céljáról, adatok kategóriáiról, címzettekről, tárolás időtartamáról, jogairól, az adatok forrásáról, az adattovábbításról tájékoztatást kapjon.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. A tájékoztatás ingyenes, ha az Érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be Az Érintett által kért további tájékoztatásért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

b) Helyesbítés, kiegészítés

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha azok a valóságnak nem felelnek meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c) Törlés/elfeledtetéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha megszűnt az adatkezelési cél, az Érintett visszavonta az adatkezeléshez való hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja, valamint ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

A bizonylatmegőrzési jogszabályi előírások miatt nem engedélyezett adattörlés a következő esetekben: felhasználói adatok, cégadatok, számlaadatok kezelése.

d) Az adat kezelésének korlátozása

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy a Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről, elfeledtetésről, vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

e.) Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság, ha az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során a Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

f) Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

g.) Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Egyes adatok azonban kötelező adatkezelés esetében nem törölhetőek.

Eljárás az Érintett igénye esetén:

Az Érintett a fentiek szerinti igényével vagy egyéb, személyes adatait érintő kérdésével vagy kérésével a jelen Tájékoztatóban megjelölt címeken a Társasághoz fordulhat, az ott megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

A Társaság az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, a Társaság a kérelem elbírálásának határidejét meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve okairól az Érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

Amennyiben az Érintett kérelme megalapozott, a Társaság a kért intézkedést az eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad az Érintett részére. Ha a Társaság az Érintett kérelmét elutasítja, köteles erről írásbeli határozatot hozni. Határozatában köteles megjelölni a döntés alapjául szolgáló tényállást, döntésének indoklását a megfelelő jogszabályok, illetve eseti döntések bemutatásával, továbbá köteles az Érintettet a Társaság döntésével szemben irányadó jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni.

Az Érintett a jogai gyakorlásával kapcsolatos költségek megtérítésére kizárólag abban az esetben kötelezhető, amennyiben a Társaság az Érintettet a kérelme beérkezését követő 8 napon belül írásban tájékoztatta arról a körülményről, hogy kérelme túlzó jellegű, és ezzel egyidejűleg tájékoztatta az adminisztratív költség mértékéről, de az Érintett mindezen körülmények ellenére az igényét írásban fenntartotta. Az igény fenntartásának minősül, ha az Érintett a Társaság tájékoztatása ellenére nem vonja vissza kérelmét 5 munkanapon belül vagy az ügyintézési határidő végéig.

A költségek viselésére kötelezett Érintett a költséget vagy külön köteles megfizetni a Társaság által kibocsátott fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül.

Az Érintett jogait ért sérelem orvoslása érekében a Felügyelethez vagy bírósághoz fordulhat.


11. FELÜGYELETI HATÓSÁG

A Társasággal történő kapcsolatfelvételt követően, amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulni bejelentésével.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-140o Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.


12. KERESETINDÍTÁSI JOG (BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA)

Az Érintett — panasztételi jogától függetlenül - bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

A Társasággal mint magyar adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per. Az Érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az Érintett az adatfeldolgozóval szembeni kíván bírósági eljárást kezdeményezni, úgy azt az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Társaság egyoldalúan bármikor módosítsa.

Budapest, 2019.03.31.


1. sz. melléklet 
Az Adatkezelő adatfeldolgozói 

1. Adatfeldolgozó neve: RACKFOREST Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Adatfeldolgozó címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.
Cégjegyzékszáma: 01-09-914549
Adatfeldolgozás célja: tárhely szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó neve: Voov Informatikai Fejlesztő Kft.

Adatfeldolgozó címe: 9400 Sopron, Bem u. 3.
Cégjegyzékszáma: 08-09-014400
Adatfeldolgozás célja: szoftver fejlesztés, karbantartás, informatikai szupport

3. Adatfeldolgozó neve: Octonull Kft. - Billingo online számlázó program

Adatfeldolgozó címe: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
Cégjegyzékszáma: 01-09-1981177
Adatfeldolgozás célja: megrendelések, előfizetések számláinak elkészítése

4. Adatfeldolgozó neve: Barion Payment Zrt. - Barion elektronikus fizetés

Adatfeldolgozó címe: 1117, Budapest, Infopark sétány 1.
Cégjegyzékszáma: 01-10-048552
Adatfeldolgozás célja: bankkártyás fizetés biztosítása

5. Adatfeldolgozó neve: Magyar Posta Zrt.

Adatfeldolgozó címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042463
Adatfeldolgozás célja: postai szolgáltatások

6. Adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Adatfeldolgozó címe:  2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Cégjegyzékszáma:  13-09-111755
Adatfeldolgozás célja: csomag küldemények kiszállítása

7. Adatfeldolgozó neve: Számtax Kft.

Adatfeldolgozó címe:  1171 Budapest, Ecsedháza 28 
Cégjegyzékszáma:   01-09-304430
Adatfeldolgozás célja: könyvelési feladatok ellátása

8. Adatfeldolgozó neve: Innovative Group Kft.

Adatfeldolgozó címe:   9400 Sopron, Bem utca 3.
Cégjegyzékszáma: 08-09-016137
Adatfeldolgozás célja: online marketing


Az oldal adatkezelési elvei letölthetők » Pregprogram adatkezelési tájékoztató

Ugrás az oldal tetejére